Paikkatieto on pinnalla: yhä useammat tahot ja sovellukset käyttävät sijaintiin sidottua tietoa. Puhutaan trendistä ja jopa “paikkatietoräjähdyksestä”. Suomi haluaa olla kehityksessä mukana. Lausunnolla olevassa Paikkatietopoliittisessa selonteossa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on johtava maa paikkatiedon hyödyntämisessä.

Miltä Paikkatietopoliittinen selonteko näyttää Pointcloud-hankkeen näkökulmasta? Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi hankkeemme johtajaa Harri Kaartista laatimaan asiantuntijalausunnon ja kuultavaksi valiokunnan kokoukseen. Kokouksen pöytäkirja ja lausunto löytyvät eduskunnan sivuilta.

Selonteossa on tunnistettu samoja kehitystarpeita, joihin hankkeessammekin haemme ratkaisuja: mitä uusi teknologia ja hajautetusti kerättävä, yhä tarkempi paikkatieto mahdollistavat?

Tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten paikkatiedon kehitystyössä varmistetaan käyttäjälähtöisyys, toimintavarmuus, tietojen oikeellisuus ja käytön turvallisuus, sekä miten löydetään synergia julkishallinnon ja yritysten tekemälle työlle.

Ympäristön 3D-digitalisointi muuttaa yhteiskuntaa

Paikkatiedon keruumenetelmät ovat murroksessa. Aiemmin paikkatietoa keräsivät lähinnä muutamat yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, ja kerätyt aineistot olivat vain harvojen ja valittujen käytettävissä. Muille käyttäjille tarjottiin valmiiksi jalostettuja tuotteita, kuten erilaisia karttoja. Nyt yhä useammalla on mahdollisuus kerätä ja käyttää paikkatietoja uusien menetelmien ja datan avoimuuden ansiosta. Usein paikkatiedon kerääjä itse ei välttämättä tiedosta tai ymmärrä keräävänsä jotain dataa, esimerkiksi puhelimellaan.

Tulevaisuudessa paikkatietoa keräävien järjestelmien ja laitteiden määrä kasvaa entisestään, kun erilaisia sensoreita asennetaan muun muassa kulkuneuvoihin ja kännyköihin.

Avoin paikkatieto luo mahdollisuuksia, kunhan turvallisuus huomioidaan

Hajautettu aineistonkeruu tarjoaa mahdollisuuden aiempaa ajantasaisempaan ja tarkempaan 3D-tietoon ympäristöstä. Helposti saatavilla oleva avoin data luo mahdollisuuksia uusille palveluille ja yritystoiminnalle. Kehitys luo myös haasteita: miten varmistetaan eri lähteistä tulevan tiedon luotettavuus ja yhteiskäyttöisyys vaarantamatta yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta?

Tarvitaan teknologia- ja alustakehityksen lisäksi ohjaavaa lainsäädäntöä.

Automaattisesti päivittyvä pistepilviekosysteemi tulevaisuuden paikkatietoekosysteemiksi?

3D-pistepilviä voidaan kerätä laserkeilaamalla tai kuvaamalla esimerkiksi lentokoneesta, lennokista, autosta, junasta, veneestä sekä selässä tai kädessä kannettavalla laitteella. Useista lähteistä kertyvät pistepilvet luovat pistepilviekosysteemin, jota Pointcloud-hankkeessa tutkimme. Yhtenä Paikkatietopoliittisen selonteon kehityskohteena mainitaan paikkatietoekosysteemin luominen. Pistepilviekosysteemi on osa tätä paikkatietoekosysteemiä.

Ehdotamme, että tiheä ja ajantasainen 3D-pistepilvi on tulevaisuuden kansallisen maastotietokannan runkoaineisto, ja sitä kautta luo rungon koko paikkatietoekosysteemille. Ekosysteemimäisen toiminnan edut on tunnistettu selonteossakin. Se luo yrityksille paremmat edellytykset kehittää palvelujaan ja kilpailukykyään. Viranomaiset voivat tehostaa yhteiskunnan perusrakenteiden ja toimintojen suunnittelua ja ylläpitoa. Yhteisöillä on paremmat mahdollisuudet käyttää paikkatietoja uusilla tavoilla, ja kansalaiset hyötyvät kun päätöksenteon laatu paranee ja yhteiskunnan säästettyjä varoja voidaan kohdentaa toisaalle.

Tarvitaan Paikkatieto-osaamista ja tietoisuutta mahdollisuuksista

Yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista niin Paikkatietopoliittisessa selonteossa, Pointcloud-hankkeessa kuin tulevaisuusvaliokunnan lausunnossakin on tunnistettu osaamisen ja tietoisuuden lisääminen paikkatietoteknologioiden mahdollisuuksista ja uhkista. Kuten on todettu, paikkatietoteknologiat ovat murroksessa ja kehitys on erityisen nopeaa, joten tarvitaan koulutusta, että eri organisaatiot pystyvät hyödyntämään paikkatietoja tehokkaasti. Pointcloud-hanke tarjoaa osaltaan tutkimustietoa ja menetelmäkehitystä periaatteella: “Oikeaa tietoa oikeiden päätösten tueksi”.

 

Harri Kaartinen

Heli Honkanen

Teksti:

Tutkimusprofessori Harri Kaartinen, Paikkatietokeskus

Projektikoordinaattori Heli Honkanen, Paikkatietokeskus