Mistä hankkeessa on kyse?

Pointcloud-hanke luo edellytyksiä 3D-teollisuuden kasvulle Suomessa

 

COMBAT-konsortion Pointcloud-hanke tuottaa tietoa kolmiulotteisen mittaustekniikan eli laserkeilauksen hyödyntämisestä. Laserkeilain skannaa ympäristöä ja muodostaa siitä pistepilven, jota voidaan käyttää 3D-mallinnukseen.

Laserkeilaamalla saadaan yksityiskohtaista 3D-tietoa erilaisista ympäristöistä, kuten kaupungeista, joista, teistä ja metsistä. Laserkeilaus tuottaa ympäristöstä nopeasti suuren joukon kolmiulotteisia pisteitä, joita kutsutaan pistepilviksi. Pistepilvet toimivat pohjana kohteen tunnistamiselle ja mallinnukselle.

3D-tiedon avulla kaupunkien asukkaat voivat tarkastella uudisrakennuksia virtuaalisesti jo ennen kuin niitä aletaan rakentaa. Tulvien vaikutukset voidaan ennakoida, kun maa-alueiden muodot pystytään kartoittamaan aikaisempaa tarkemmin. Mallinnettujen metsien harvennus on aiempaa helpompaa ja taloudellisempaa, kun puiden sijainti ja ominaisuudet tunnetaan tarkasti.

Sundsberg 3d malli

Pistepilvisovellus on tärkein teknologia 3D-karttojen, -mallien ja virtuaalisen todellisuuden tuottamiseen. Useat liikkuvat laserkeilaimet, maalla ja ilmassa, luovat pistepilviekosysteemin. Ekosysteemi täydentää esineiden internetin (Internet of Things, IoT) ja erilaisten anturiverkostojen tuottamaa tietoa ympäristöstä.

Pointcloud-hanke keskittyy metsien, kaupunkien ja väylien, kuten teiden, sähkölinjojen ja jokien, pistepilvimallintamiseen ja kaupallisten mahdollisuuksien kartoittamiseen. Hanke tarjoaa avointa tietoa mallinnuksesta, joka hyödyttää laajaa käyttäjäkuntaa yksilöistä yrityksiin ja kunnalliselta valtionhallintoon.

3D-teknologioiden maailmanmarkkinat olivat 93 miljardia euroa vuonna 2013. Liikevaihdon odotetaan kasvavan lähes 300 miljardiin vuonna 2018 ja jopa 500 miljardiin vuonna 2020. Pointcloud-hankkeen huippututkimus luo edellytyksiä suomalaisen 3D-teollisuuden kasvulle.