Combat-konsortion uusi teknologia tuottaa tarkkaa tietoa jokiympäristöistä ja tulvariskeista – Tutkija Jouni Salmela kertoo tekniikasta ja sen mahdollisuuksista Ilmoittaudu mukaan tästä COMBAT/Pointcloud webinaarissa tutkija Jouni Salmela kertoo, kuinka vedenalaisia kartoitusmenetelmiä ja uutta laserkeilausteknologiaa voi käyttää jokiympäristöjen mallinnukseen ja tulvavesikartoitukseen. Salmela kertoo webinaarissa muun muassa kevättulvan vaikutuksista joen pohjanmuotoihin ja virtausolosuhteisiin sekä tulva-alueiden kartoittamisesta ja tulvamallinnuksesta. Kuka? Tohtorikoulutettava Salmela työskentelee Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksella, vesistö- ja rannikkotutkimuksen ryhmässä. Hänen tutkimuskohteenaan ovat erityisesti hiekka ja savipohjaiset joet, kosteikot ja estuaarit sekä niiden mallintaminen hyödyntäen uusinta kaukokartoitusteknologiaa. Salmelan tutkimusalueet vaihtelevat Lapin erämaasta etelän viljelysvaltaisille alueille. Salmelan uusin tutkimusjulkaisu ilmestyi alkuvuodesta: Salmela, J., Kasvi, E., Vaaja, M. T., Kaartinen, H., Kukko, A., Jaakkola, A., & Alho, P. (2020). Morphological changes and riffle-pool dynamics related to flow in a meandering river channel based on a 5-year monitoring period using close-range remote sensing. Geomorphology, 352, 106982. Tutkimuksessa selvitettiin joen pohjanmuotojen muutoksia peräkkäisinä vuosina viiden vuoden aikana. Tarkastelu keskittyi sekä jokiuoman vertikaaliseen muutokseen, että uomassa esiintyviin kohouma-syvänne vuorovaihteluihin. Tutkimus toteutettiin hyödyntäen erilaisia lähikaukokartoitustekniikoita ja virtausmittauksia. Tutkimuksen mukaan virtaamavaihtelulla on merkittävä vaikutus pohjanläheisiin virtausnopeuksiin ja jokiuoman morfologisiin muutoksiin. Voimakkaat virtaamat ylläpitävät kohouma-syvänne vuorovaihtelua ja alhaisilla virtaamilla jokiuoma puolestaan tasoittuu. Virtaaman kasvaessa, pohjanläheiset virtausnopeudet kasvavat voimakkaimmin uoman ulkokaarteissa. Meanderoivan joen dynaamisimmat alueet sijaitsevat meanderikaarteiden läheisyydessä ja uoman muoto ylläpitää kohoumien ja syvänteiden sijaintia. Kohoumien ja syvänteiden koko ja muoto vaihtelevat, mutta niiden sijainti pysyy samana. Peräkkäisten vuosien muutoksissa ei havaittu säännönmukaisuutta, johtuen sekä erilaisista virtaamista vuosien välillä että edeltävän vuoden pohjanmuotojen muutoksista.